10-12

  • گروه محصولات (µ)10-12
  • مورد استفادهعایق حرارتی - محصولات غذایی
  • عرض (mm)200-1550
7-9