13-16

  • گروه محصولات (µ)13-16
  • مورد استفادهایزوگام - فویل خانگی
  • عرض (mm)200-1550
13-16