21-40

  • گروه محصولات (µ)21-40
  • مورد استفادهمحصولات غذایی - فویل صنعتی
  • عرض (mm)200-1600
7-9