41-80

  • گروه محصولات (µ)41-80
  • مورد استفادهظروف غذایی - فویل صنعتی
  • عرض (mm)100-1600
7-9