دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بنديلامينه
  • شرحلامینه فویل با کاغذ توسط واکس
  • مورد استفادهلفاف کره