مزایده و مناقصه

مزایده ها :.

برای بارگذاری فرم مزایده اقلام ضایعاتی شهریور 92 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مزایده مزایده فرش دست باف دی ۹۳ شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


مناقصه ها :.

برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه مسئولیت شهریور 92 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه حوادث گروهی و عمر زمانی سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه یبمه تکمیلی سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم ناقصه ذوب ضایعات سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم فرم مناقصه بیمه مسئولیت سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه ساخت پالت و جعبه های چوبی سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه شارژ سیلندرهای آتش نشانی سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه آتش سوزی و زلزله سال 1393 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه حوادث گروهی و عمر زمانی سال 1394 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1394 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل سال 1394 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه شارژ سیلندر های آتش نشانی سال 1394 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه پالت سازی سال 1394 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.