مزایده و مناقصه

مزایده ها :.


مناقصه ها :.

برای بارگذاری فرم مناقصه پالت سازی سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه شارژ سیلندرهای آتش نشانی سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه آتش سوزی و زلزله سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه حوادث گروهی و عمر زمانی سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه تکمیلی درمان سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1395 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.