مزایده و مناقصه ها

مناقصه های کارخانه آلومینیوم هزار


مناقصه ذوب ضایعات سال 1397

فرم مناقصه ذوب ضایعات سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه پالت سازی سال 1397

فرم مناقصه پالت سازی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه بیمه آتش سوزی سال 1397

فرم مناقصه بیمه آتش سوزی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه بیمه تکمیل درمان سال 1397

فرم مناقصه بیمه تکمیل درمان سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه بیمه حادثه گروهی و عمر زمانی سال 1397

فرم مناقصه بیمه حادثه گروهی و عمر زمانی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث سال 1397

فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1397

فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

مزایده های کارخانه آلومینیوم هزار


مزایده ضایعات سال 1397

فرم مزایده ضایعات سال 1397 کارخانه آلومینیوم هزار

مزایده خاک سرباره سال 1397

فرم مزایده خاک سرباره سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار

برگشت به بالا